سیاست های اصلی

هدف فعالیتی گروه کالا نگین گستر رادمان، ایجاد بستری برای تامین مواد اولیه مورد نیاز کـلیه شـرکـت هـای شکلات سـازی داخـلی و هـمـچنین پخـش و صـادرات محـصـولات و شـکلات هـای تولـیدی آن هـا در بازار داخـلـی و خـارجـی می باشـد که این مـسـئله به نوبه خـود، بسـترهـای قـابل توجـهی در عـرصـه ایجـاد فـرصت هـای شـغلی فـراهـم می آورد.
این گروه با داشتن تیمی خـلاق و نوآور، همواره از جـدیدترین مـتد برای بازاریابی و جذب مشـتری اسـتفاده می نماید و همین مسئله از مهم ترین عواملی خواهد بود که در کسب مـوفـقیت های این مـجـموعه مـوثر بوده است تا با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد جهانی، بتواند بهترین مسیر های سودآوری را از آن خود نماید.