ماموریت و چشم انداز

مهم ترین ماموریتی که در حال حـاضـر جـزو برنامه کاری این گـروه بازرگانی رادمان قرار گرفته است، مربوط به ایجاد شرایطی برای بهبود وضعیت بازار و به کارگیری روش های نوین بازاریابی برای رونق بخشیدن به این صنعت می باشـد تا به تولـید کـنندگـان و واردکـنندگـان، بهـترین مسیر را برای فروش و پخش محصولات خود بدهد.با توجه به تجربه های کسب شده و همین داشـتن مسـیری مشخص و همـواره، در تلاش هسـتیم تا بهـترین بازار را برای فـروش سـریع و هـر چـه بهـتر انواع شـکلات و تنقـلات فـراهم آوریم..